Hållbar utveckling inom högre utbildning

En av de arenor där hållbar utveckling bör vara vägledande är den högre utbildningen. Genom att utbilda stadsplanerare, ingenjörer, ekonomer, samhällsvetare och många andra i den hållbara utvecklingens principer kan betydande insatser göras.

Redan idag finns en stor kompetens inom detta område på många svenska lärosäten. Det är dock viktigt att kunskaperna inte stannar där, utan att de förs ut till samhället. Och det gäller inte bara det svenska samhället, utan lika mycket i andra länder. Inte minst gäller det länderna i syd, som är de som drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Universiteten, SIDA och WWF

Den svenska regeringen, och biståndsorganet SIDA, har påtalat vikten av internationellt samarbete och kunskapsutbyte i miljöfrågor. Först måste dock de svenska lärosätena börja samarbeta mer kring dessa frågor. Högskoleverket har inte detta uppdrag på sitt bord. Istället har världsnaturfonden WWF fått uppgiften att skapa en portal på nätet där de svenska lärosätena kan samarbeta i frågor kring hållbar utveckling. På detta sätt undviker man att ett enskilt lärosäte ”äger” frågan.

Den hemsida som är navet i projektet är öppen för alla som är intresserade av frågan. Alltså inte enbart universitet och högskolor, utan även föreningar, myndigheter och studieförbund. Tonen på hemsidan är konstruktiv, men det finns utrymme för självkritik. Projektledaren för sajten, som är anställd av WWF, ansvarar tillsammans med en referensgrupp med representanter för svenska högskolor för att texterna på sajten håller en hög vetenskaplig kvalitet. Redaktörskapet för sajten roteras dock mellan de olika institutioner som ingår i samarbetet.

Inte bara WWF och det svenska högskoleväsendet betonar vikten av att integrera den hållbara utvecklingen i utbildningen. Detsamma gör även FN:s utbildningsorgan UNESCO. Organet har tagit fram ett program med ett antal punkter, inom ramen för vad man kallar Utbildning för hållbar utveckling (UHU). Där betonas inte minst visionernas roll: vi måste kunna föreställa oss en annan värld om det ska vara möjligt att ta sig dit. Utbildningen har en viktig roll att spela, för att visa att det är realistiskt.